Uslovi Korišćenja

Molimo Vas da pažljivo pročitate ove Uslove i pravila korišćenja pre upotrebe internet stranice servisa Officebite.io (u daljem tekstu “Sajt”). Uslovi i pravila korišćenja predstavljaju ugovor između Vas i “OFFICE BITE doo Beograd-Novi Beograd” sa sedištem na adresi Luja Adamiča 23, MB 21490679, PIB 111494631, (u daljem tekstu platforma Office Bite), kojim su regulisana sva pravila pod kojima možete koristiti Sajt i naše usluge (u daljem tekstu „Office Bite usluga“ ili „Usluga“), bliže definisane u ovim Uslovima i pravilima korišćenja.

Korišćenjem Sajta potvrđujete da ste pročitali i razumeli navedene uslove i pravila, da ćete iste poštovati i da ste sa istim saglasni.

Važna napomena: Osobama mlađim od 18 godina nije dozvoljeno naručivanje na Sajtu officebite.io.

1. Definicija pojmova

  • Sistem OFFICE BITE – obuhvata vebsajt koji spaja posetioce (kupce)  sa Klijentima (prodavcima) radi poručivanja hrane, kao i sve računarske programe koji su vezani za sistem OFFICE BITE.  
  • Ponuda – Ponuda hrane i pića koju koju Klijent (prodavac) oglašava i nudi kupcima, bitni elementi ponude čine: Proizvod koji se nudi, njegova cena i uslovi isporuke. 
  • Porudžbina – porudžbina posetioca (kupca) evidentirana na vebsajtu.
  • Prosleđena poružbina porudžbina posetioca (kupca) prosleđena Klijentu (prodavacu).
  • Prihvaćena porudžbina porudžbina prihvaćena od strane Klijenta (prodavaca).
  • Odbijena porudžbina porudžbina odbijena od strane  Klijenta (prodavaca) uz navođenje razloga odbijanja.
  • Naplaćena porudžbina – porudžbina koja je naplaćena od strane Sistema OFFICE BITE.
  • Prodavac – pravno lice ili preduzetnik, registrovano za proizvodnju i promet hrane,. 
  • Kupac – posetilac vebsajta sistema OFFICE BITE koje je fizičko ili pravno lice koje koristi sistem OFFICE BITE za naručivanje hrane.   

2. Poručivanje

Proizvodi se poručuju elektronskim putem, na Sajtu.

Sve porudžbine vrše se na Sajtu najkasnije “danas za sutra”, a porudžbina može biti napravljena i nedeljama unapred. Nakon odabira datuma dostave, kupcu su na raspolaganju dva vremenska termina u kojima porudžbina može biti dostavljena (u daljem tekstu „Slotovi“):

1) Termin od 9:00 do 13:00

2) Termin od 13:00 do 17:00

Proizvodi će biti dostavljeni u danima i Slotovima koji su naznačeni pri poručivanju.

Sistem OFFICE BITE  je dužan da upozna Kupca sa ponudom hrane i pića koju Klijent (prodavac) oglašava preko sistema OFFICE BITE. Ponudu hrane i pića čine: proizvod koji se nudi, cenu koja je izražena u dinarima sa PDV-om, kao i način i uslovi isporuke – dostave. 

Ako prosleđena porudžbina nije saobrazna sa porudžbinom kupca koja je evidentirana na vebsajtu, Kupac nakon što obavesti Sistem OFFICE BITE, ima pravo da zahteva od Prodavca da otkloni nesaobraznost, bez naknade zamenom, ili da zahteva odgovarajuće umanjenje cene. 

Kupac može da izjavi reklamaciju radi ostvarivanja svojih prava usled nesaobraznosti kao i zbog pogrešno obračunate cene i drugih nedostataka, na sledeće način:

– putem email adrese sistema OFFICE BITE: [email protected]

Kupac može sa Klijentima (prodavcima) iz sistema OFFICE BITE sarađivati samo uz korišćenje sistema, a može izabrati da koristi usluge samo jednog Klijenta (prodavca) u okviru sistema Office Bite i u tom slučaju dužan je da o tome obavesti Sistem OFFICE BITE

3. Obaveze kupca

Kupac je u obavezi da prilikom poručivanja hrane i pića obavesti Sistem OFFICE BITE o vremenu kada želi da mu prihvaćena porudžbina bude dostavljena.

Kupac je dužan da prosleđenu – isporučenu porudžbinu plati ili direktno preko sistema OFFICE BITE ili putem Agregatora naplate ili će mu Sistem OFFICE BITE dostaviti putem emaila fakturu koju je Kupac dužan platiti u roku od 7 dana od dana isporuke porudžbine. 

Ukoliko Kupac samovoljno izađe iz sistema OFFICE BITE narednih 6 meseci nema pravo da koristi usluge Klijenta (prodavca) koji su i dalje aktivni, ili su bili aktivni u prethodnih 6 meseci, u sistemu OFFICE BITE.

4. Otkazivanje porudžbine

Otkazivanje porudžbine je dozvoljeno do jednog dana pre odabranog dana dostave bez ikakve nadoknade ili obeštećenja. 

Za otkazivanje porudžbina na dan dostave iz bilo kog razloga ili bez navođenja razloga, kupac je u obavezi da isplati celokupni iznos porudžbine

5. Odgovornost

Ne postoji odgovornost sistema OFFICE BITE za bilo kakvu štetu nanesenu kupcima krivicom Prodavca, u slučaju lažnog ili nesavesnog predstavljanja ili poslovanja.

Sistem OFFICE BITE spaja Kupce i Prodavce, te u vezi ispravnosti, kvaliteta i sadržaja dostavljene hrane i pića, isključivo odgovara Prodavac. 

6. Prestanak ugovora

Ugovor se zaključuje na neodređeni vremenski period, sve dok korisnik koristi usluge sistema Office Bite.

Svaka ugovorna strana može pismenim putem raskinuti ovaj ugovor nakon pokrivanja svih troškova koji su proistekli ovim ugovorom, sa otkaznim rokom od 15 dana, istekom kog roka se ugovor smatra raskinutim.  

7. Završne odredbe

Sve što ovim ugovorom nije predviđeno primenjivaće se odredbe Zakona o obligacionim odnosima. 

Za sve eventualne sporove nadlažan je Privredni sud u Beogradu.